كارشناس پي گيري مصوبات رياست جمهوري پيشرفت پروژه ها دراستان يزد ازوضعيت خوبي برخورداراست

درگفتگو با خبرنگارواحد خبرصدا وسيماي يزد درميبد گفت : اين پروژه هايي كه بازديد شد ازپروژه هاي سفراول و دوم رياست جمهوري دراستان يزد وشهرستانها بود كه پروژه هاي دوراول با پيشرفت 97 درصد و دوردوم با پيشرفت 40 درصد ازوضعيت خيلي خوبي برخورداراست .

همتي كمبود اعتبارات ملي را ازمشكلات اجراي اين پروژه ها بيان كرد وافزود : يك سوم اعتبارات استاني به اين پروژه ها درشهرستانها  اختصاص دارد و با توجه به نيزديك بودن سفرسوم هيت دولت به استان يزد انشالله شاهد پروژه هاي جديدي دراستان و شهرستانهاي يزد باشيم .

دراين بازديد فرماندارو بخشدارمركزي ميبد كارشناسان پي گيري مصوبات رياست جمهوري ازتهران و مسئولين استان يزد را همراهي مي كردند .

لازم به ذكراست :  دو دستگاه ساختمان خوابگاه دانشكده الهيات ميبد كه يكي ازآنها تكميل و ساختمان دوم كه 300 ميليون تومان ازمصوبات سفردوم هيت دولت به آن اختصاص يافته است ؛   با زيربناي 1100 مترمربع دردو طبقه 90 درصد پيشرفت دارد و  تا 45 روزديگربه بهره برداري مي رسد .

همچنين اين 2 ساختمان بالغ بريك ميلياردو يك صد ميليون تومان هزينه دربرداشته است كه بقيه اين هزينه ازسوي خيرين تامين شده است .

درادامه بخش MRI بيمارستان امام جعفرصادق كه با هزينه يك ميلياردو 800 ميليون تومان و با اشتغال 40نفرازدكترو پرستارراه اندازي شده است 400 ميليون تومان ازمصوبات هيت دولت به آن اختصاص يافته است كه هنوز جذب نشده است .

دربخش اعصاب و روان بيمارستان امام جعفرصادق (ع) نيزكه ازسال 1384 آغازشده است 600ميليون تومان ازمصوبات سفردوم هيت دولت پرداخت شده است و كل هزينه بالغ بريك ميلياردو 400 ميليون تومان برآورد شده است كه بقيه اين هزينه ازطرف خييري تامين شده و با پيشرفت 90 درصد درآبانماه به بهره برداري مي رسد .