در اين بازديد يك روزه روساي برخي ادارات و كارشناسان نيز رجائي را همراهي خواهند نمود . ندوشن ، سورك و هفتهر در برنامه كاري قرار گرفته شده .