عزيز اماني خبرنگار ميبد روز دوشنبه در خيابان امام با يك دستگاه  خوردروي سواري برخورد و به بيمارستان منتقل شد . دكتر دهقاني پزشك معالج وي از ضربه شديد به ستون فقرات و ترك خوردگي مهره كمر وي خبر داد و افزود وي بايد براي مدتي استراحت مطلق و تحت نظر پزشك باشد .  

فلاح معاون فرماندار ، هدايي بخشدار بفروئيه ، قاسمي بخشدار مركزي ، ملاصادقي از ايشان عيادت نمودند .