فرماندارمیبد ازدیوارساحلی رودخانه حسن آباد بازدید کرد

پروژه دیوارساحلی و حفاظتی رودخانه حسن آباد  ازسال 1375 براساس اختصاص اعتبار هرساله به صورت فازبه فاز به منظورکنترل سیل و جلوگیری ازخطرات ناشی ازسیل به مناطق مسکونی ومزارع و باغات انجام شده است و  درحال حاضرفازهفتم آن به انجام رسیده است

لازم به ذکراست :  برای اجرای این پروژه تا به حال 155 میلیون تومان ازاعتبارات استانی وستاد حوادث هزینه شده است