فرماندارميبد درجلسه پي گيري مصوبات سفر:مهمترين دغدغه مسئولين پي گيري مصوبات مقام معظم رهبري و دوردوم دولت باشد

محمدرضا رجايي با ابرازگلايه ازبرخي مسئولين درپي گيري مصوبات گفت : مسئولين بايد مهترين دغدغه درعرصه كاري شان ، پي گيري مصوبات مقام معظم رهبري و دوردوم هيات دولت باشد

وي عدم ارتقاء درمانگاه تامين اجتماعي به پلي كلنيك ، عدم اجراي خانه مهر، دريافت مجوزاولين شهرگردشگري تاريخي ميبد ، مناطق گردشگري محمد آباد وركن آباد ، احداث خانه معلم ، استخرسرپوشيده ، ساختمان اداره تعاون و تكميل پلي كلينيك بيمارستان را از مصوبات دوردوم سفردولت و مشكلات ونگراني هاي شهرستان ميبد برشمرد كه هنوزاجرايي نشده است
اعتباري ، مسئول پي گيري مصوبات استان يزد هم دراين جلسه گفت : مصوبات سفراول با بيش از95 درصد و دوردوم سفرهيات دولت با بيش از45 درصد پيشرفت درحال پي گيري است

وي درخصوص برنامه ريزي سفرسوم افزود : سفرسوم با نظرمديريت شهرستان و جمع بندي هايي كه درشهرستان ها انجام گرفته ؛ توسط استانداربه تهران ارسال شده است