فرماندارميبد درجلسه ستاد احياء امربه معروف ونهي ازمنكرگفت: جامعه با توسعه متوازن متحول مي شود

فرماندارميبد درجلسه ستاد احياء امربه معروف ونهي ازمنكربرآشنايي جوانان با نقش امربه معروف درحفظ واحياء فرهنگ ديني درجامعه تاكيد كرد وافزود : بايد مسئولين فريضه امربه معروف ونهي ازمنكر را بعنوان مهمترين دغدغه خود دردستوركارخود قراردهند

رجايي  با بيان اينكه قيام عاشوراي اباعبدالله الحسين (ع) برمبناي امربه معروف و نهي ازمنكربود تاكيدكرد : بي توجهي به اين رسالت مهم بنيانهاي خانواده را متزلزل مي كند و آموزش وپرورش ومراكزعالي بايد با حضورپررنگ ، جوانان را با نقش امربه معروف ونهي ازمنكرآشنا كنند
رجايي با بيان اينكه گاهي احساس مي شود مسئولين به توسعه اقتصادي جامعه بيشترازتوسعه فرهنگي توجه دارند افزود : جامعه با توسعه متوازن متحول مي شود و توسعه فرهنگي نقش مهمي درهمه مسائل جامعه دارد