فرماندارميبد درجلسه دهياران زمينه خودكفايي و آباداني روستاها را فراهم كنيد

فرماندارميبد افزود : دهياريها بايد با برنامه چشم اندازبلند مدت ، سرمايه گذاري درامورمختلف را مورد توجه قراردهند و و زمينه خودكفايي و آباداني روستاها را فراهم كنند .

محمد حسن نقدي بخشدارمركزي ميبد نيزدراين جلسه گفت : تشكيل شركت تعاوني دهياريها درراستاي تحقق اصل 44 مي باشد و اصل 44 زماني تحقق پيدا مي كند كه كارايي واثربخشي افزايش ، وهزينه ها كاهش يابد .
وي رشد و ترقي و تقويت شركت تعاوني را تعامل بين دهياران نقدي شفافيت دربيان عملكرد ، همكاري با بنياد مسكن و تقويت نهاد دهياريها  بيان كرد .