فرماندارميبد درجلسه تغزيرات حكومتي دشمنان درصدد مخدوش نمودن برنامه هاي دولت ازجمله هدفمند كردن يارانه هاست

رجايي با بيان اينكه طبعا انرژي هاي فسيلي فناپذيراست ؛ در خصوص اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها وعبورازاقتصاد بيمارگفت : با هدفمند كردن يارانه ها اقتصاد بهبود خواهد يافت

فرماندارميبد با بيان اينكه دشمنان درصدصد مخدوش نمودن برنامه هاي دولت و اهداف درازمدت ازجمله هدفمندكردن يارانه ها ست برتلاش و ياري مردم ومسئولين دراجراي هدفمند كردن يارانه ها  تاكيد كرد
جمال سليمي رئيس تعزيرات حكومتي ميبد هم دراين جلسه گفت : دولت مصمم به تثبيت قيمت هاست و روساي اصناف بايد آگاهي لازم را داشته باشند
 سليمي اعلام كرد : با گرانفروشي و احتكاربه طورجدي برخورمي شود
خلفايي رئيس اداره بازرگاني هم  گفت : اداره بازرگاني اهداف خود را در رصد كردن كالا ، ذخيره نمودن كالاهاي اساسي و نظارت  با دقت دنبال خواهدكرد
خلفايي افزود : پيش بيني هاي لازم جهت ذخيره سازي كالاهاي اساسي مورد نيازمردم انجام شده است و سازمان بازرگاني پي گيري هاي لازم خصوصا بازرسي ها برقيمت و تشكيل پرونده هاي تخلفاتي ، اهتمام بيش ازپيش خود را انجام خواهد داد
 لازم به ذكراست : نصبت اتكت قيمت كالا ظرفت مدت 10 روزتوسط تمام كسبه بازار، برقراري گشت هاي ويژه بازرسي ، برگزاري نمايشگاههاي كالا دراسرع وقت توسط اداره بازرگاني ، اعلام شماره تلفن 124 به واحدهاي صنفي ازمصوبان اين جلسه بود