فرماندارميبد :برگزاري مناقصه اولويت جدي ماست

يكي ازمطالبات به حق مردم ميبد احداث تقاطع غيرهمسطح كمربندي ورودي ميبد است كه عليرغم وعده هاي فراوان هنوزاجرايي نشده است

محمدرضا رجايي با اشاره به تلفات انساني و نگراني هاي مردم  تاكيد كرد : برگزاري مناقصه اين پروژه الويت جدي ماست كه انتظارمي رود مسئولين استان هرچه سريعتر عمليات اين پروژه را آغازكنند