فرماندارميبد : با افرادي كه اقدام به برداشت ازحريم جاده ها و تخليه نخاله مي كنند به شدت برخورد شود

با افرادي كه اقدام به برداشت غيرمجازازحريم جاده ها و تخليه نخاله مي كنند به شدت برخوردشود

 حجت الاسلام قانعي دادستان ميبد هم دراين جلسه برهمكاري ادارات مرتبط تاكيد كرد وافزود : ادارات هماهنگي لازم را با همديگرداشته باشند ودرصورت مشاهده هرگونه موارد غيرقانوني به دادگستري اطلاع دهند تا پي گيري شود
دراين جلسه مقررشد : فردي ازمنابع طبيعي معرفي وبه صورت شبانه روزبا همراهي نيروي انتظامي ازبرداشت هاي غيرمجازو ريختن نخاله ها دركنارجاده ها جلوگيري كنند