فرماندارميبد به دانش آموزان توصيه كرد : ازاين فرصت باقي مانده نهايت بهره را براي مطالعه دروس خود به كاربگيرند وقله هاي بلندتري را هدف گيري كنند چرا كه قبول شدن دريك دانشگاه مهم نيست بلكه براي مديريت كشورودرخشش درسطح جهان را بايد هدف گيري كرد .
823 نفرداوطلب شركت كننده درآزمون سراسري امسال درميبد وجود دارد و آزمون كنكورسراسري امسال درميبد دردانشگاه آزاد واحد ميبد برگزارمي شود.
فرماندارميبد همچنين ازپايگاه سنجش سلامت شهرستان ميبد هم بازديد كرد .

امسال 1700 نفرازدانش آموزان پايه اول دبستان درشهرستان ميبد به مدارس راه مي يابند كه پايگاه سلامت با مراجعه آنها ، تست شنوايي سنجي ، بهداشت دهان ودندان و آمادگي تحصيلي اين كودكان را انجام مي دهد .