فرماندارميبد ازبيمارستان امام جعفرصادق (ع) بازديد كرد

محمدرضا رجايي دراين بازديد با تعدادي ازبيماران بخش هاي مختلف بيمارستان صحبت و با مشكلات آنها آشنا شد

بيمارستان 187 تخت خوابي  امام جعفرصادق (ع) شهرستان ميبد درسال 1380 توسط خيرين درزميني به مساحت 110 هزارمترمربع با زيربناي 12500 مترمربع به بهره برداري رسيد
اين بيمارستان داراي بخش ccu ، سي تي اسكن ، جراحي مغزو اعصاب ، جراحي قلب ، دياليز، روان پزشكي ، درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي ، سوختگي و عفوني ، آنكولوژي ، MRI، سنگ شكن برون اندامي ، آندوسكوپي مي باشد
همچنين علاوه بربخش اداري و مسجد داراي 7 واحد منازل مسكوني پزشكان مي باشد تا پزشكان دراسرع وقت دربالين بيماران حاضرشوند
گفتني است : درسفراول هيئت دولت به استان يزد ، ساخت 60درصد بخش روانپزشكي و 7 واحد منازل مسكوني پزشكان 360 ميليون تومان ، درسفردوم هيت دولت 400 ميليون تومان جهت كمك به خريد دستگاه MRI، و 60 درصد براي تكيميل بخش درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي اختصاص يافته است و درسفرمقام معظم رهبري به استان دارالعباده يزد هم مبلغ 200 ميليون تومان براي خريد تجهيزات بخش روان پزشكي اختصاص يافته است 
 ابوالفضل قاسمي پوردبيرسرپرستارودبيراجرايي كميته هاي  بيمارستان امام جعفرصادق (ع) شهرستان ميبد عمده مشكل بيمارستان را كمبود نيرو بيان كرد و افزود : بيمارستان امام جعفرصادق (ع) ميبد درحال حاضربا 187 تخت بيمار با 150 نيرو برمبناي 145 تخت كارمي كند كه دراين راستا 60 نيرواعم ازپرستار، متخصص بيهوشي و راديولوژي و بخشهاي ديگرنيازاست
وي افزود: دراين راستا مكاتباتي با وزرات بهداشت ودرمان انجام گرفته است و درصورت موافقت عمده مشكل اين بيمارستان حل خواهد شد