معاون فرماندار ميبد


وي بيان داشت اين طرح قبلا با حضور همين اعضاء مطرح شده بود كه نمونه كار و فرم نظر سنجي از اتحايه ها در راستاي استقرار اين طرح جمع آوري شد و پس از آن در جلسات شوراي ترافيك و همچنين تيم كارشناسي مطرح و به جمع بندي خوبي رسيدم .
وي ادامه داد : در اين زمينه 29 خيابان با كاربري مشخص تعريف نموديم . وي هدف از تهيه اين طرح را ظرفيت شهري و خيابانها جهت تردد مناسب و ترافيك روان بيان داشت و افزود : در انتخاب خيابانها جهت اجراي طرح ، عرض خيابان ، ادامه كاربري و ارتقاء موجود ، توسعه همگن شهر به نحوي كه اكثر فشارهاي ترافيكي به خيابان امام (رض) محدود گشته اين بار ترافيكي كاهش يابد ،  در اولويت بودند .  
  وي افزود  : در اين طرح كابري مغازها در كل شهر تقسيم و به صورت مشخص برنامه ريزي خواهد شد  و اجراي آن  موجب رشد و توسعه همگن شهري  و واحد هاي تجاري سطح شهر خواهد گرديد .

اين طرح با همكاري اصناف ، اداره صنعت و معدن و تجارت و روساي اتحايه ها  در 5 سال آينده  به سرانجام خواهد رسيد