شركت تعاوني بنياد توسعه كارآفريني تعاون شهرستان ميبد تأسيس شد

محمدرضا مندگاري به عنوان رئيس هيئت مديره و مرتضي صفدري زاده به عنوان رئيس هيئت مديره ،محمدرضا كريمي، حسنعلي خواست، ناصر غني پور و اكبر شيخي زاده به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره، حميدرضا احمديان به عنوان منشي هيأت مديره به مدت سه سال انتخاب و محمدجواد فلاح به عنوان مديرعامل، انتخاب كه مدت خدمت وي دوسال مي باشد .

طراحي و مهندسي توسعه سرمايه گذاري و اشتغال در سطح شهرستان از اهداف اصلي شركت مي باشد.

لازم به ذكر است كه اين شركت در تاريخ بيستم مهر ماه به تأييد اداره تعاون شهرستان ميبد رسيده و در تاريخ بيست و سوم مهرماه به شماره 888 در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ميبد به ثبت رسيده است .