محمد بنا پور كارمند شبكه بهداشت و درمان و مرحومه عاطفه بنا پور دانشجوي دبيري دانشگاه امام صادق (ع) تهران بود