اعرافی امام جمعه ميبد  با اشاره به الحاق منطقه ندوشن به میبد ودهستانهای اطراف گفت: این خواسته به حق مردم این منطقه که مبتنی برموازین عدالت بود بیش از20 سال طول کشید که خود مردم ، مسئولین بویژه استاندار دراین راستا تلاش فراوانی را داشتند که قابل تقدیروستایش است .
وی خاطرنشان کرد : هرچند این خواسته مردم سالها به طول انجامید اما علیرغم پیچیده گی ها ودشواری ها ، به فضل الهی وبا پی گیری های مجدانه مسئولین استان وشهرستان ومردم این منطقه محقق شد.
عضوشورای عالی انقلاب فرهنگی درادامه تصریح کرد : همه مسئولین ادارات ونهادها باید براساس برنامه ریزی ها ، رشد وتوسعه این منطقه را دراولویت برنامه های خود قرار دهند وزیرساخت های صنعتی وسرمایه گذاری را دراین منطقه فراهم سازند.
امام جمعه میبد با بیان اینکه حفظ عزت واحترام وکرامت مردم این منطقه حائز اهمیت است اظهارداشت : هررشد وتوسعه دراین منطقه باید با محوریت مردم این منطقه باشد ومسئولین ادارات طبق برنامه بلند مدت ، میان مدت وکوتاه مدت دررشد وتوسعه این منطقه تلاش کنند.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به برخی ازآسیب های موجود درحفظ محیط زیست وآلایندگی های موجود شهرستان میبد خاطرنشان کرد : فراهم ساختن زیرساخت های صنعتی وسرمایه گذاری ، دامداری ، وکشاورزی باید با حفظ محیط زیست درمنطقه صورت گیرد .
آیت الله اعرافی بر بهره گیری ازنیروهای انسانی قوی وپویا درمسائل این منطقه تاکید کرد وافزود: شورا ودهیاری ها باید با شناسایی آسیب ها وانتقال آن به مسئولین شهرستان دررشد وتوسعه هرچه سریعتراین منطقه تلاش کنندوازنیروهای انسانی قوی وپویا دراین منطقه بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد : فراهم کردن زمینه های اشتغال هم دراین منطقه باید برمبنای اولویت مردم این منطقه صورت گیرد تا از شتاب مهاجرت های بی رویه این منطقه به مراکزدیگر جلوگیری شود.