حاج مجيد دهقاني جوانترين آزاده كشور،حاج عباس زارع زاده ومحمدهقاني ازجمله آزادگاني بودندكه دراين ديدارخاطراتي ازدوران دفاع مقدس وايثارورشادت هاي رزمندگان اسلام در آن دوران را بيان كردند

فرماندارميبد دراين ديدارآزادگان را مايه سرافرازي وافتخارملت بزرگ ايران دانست وافزود: ايثاروفداكاري اين عزيزان هرگزازذهن ملت ايران پاك نمي شود

رجائي درادامه مسائل ومشكلات آزادگان سرافرازرا ازنزديك جويا وازبيناد شهيد وامورايثارگران خواست تمام توان خود را درحل مسائل ومشكلات اين يادگاران 8 سال دفاع مقدس به كاربگيرند