رجائي با بيان اينكه درخصوص صنايع دارويي ومركزژنتيك شش گام بزرگ درشهرستان برداشته شده است تصريح كرد :اميدواريم  با آماده سازي تجهيزات اوليه ، تعريف چشم اندازدرانجام ماموريت اين مركز، مطالعات شناختي ، تعيين اهداف كلان واستراتژيك و تدوين اهداف بلند مدت درخصوص تحقيقات ژنتيك و زيست فناوري ،‌ نه تنها دراستان بلكه درجنوب شرق كشوربه آرمانهاي بزرگ برسيم

وي با خاطرنشان كردن ظرفيتهاي شهرستان ميبد درعرصه هاي مختلف علمي ، صنعتي واستعداد هاي بالقوه گفت : قطعا مركزتحقيقات وژنتيك ميبد با بهره گيري ازتدابيرامام جمعه فرازنه ودانشمند ومتخصصان وكارشناسان دراين حوزه به جايگاه ومنزلت علمي وپژوهشي وآرمان متعالي خواهد رسيد

فرماندارميبد افزود:دراين راستا بستروزمينه هاي استفاده ازمنابع انساني ومادي فراهم شده است واميدواريم دولت جديد كه به اين بحث توجه خواهد داشت بحث ژنتيك وتحقيقات وپژوهش توسعه بيشتري پيدا كند