حادثه دلخراش تصادف درميدان نمازميبد 3 نفر قرباني برجاي گذاشت
اين تصادف كه بين يك دستگاه سواري پيكان، يك دستگاه كاميون و يك دستگاه تريلردرجاده سنتو و ميدان نماز رخ داد ؛ راهنمايي و رانندگي ميبد ، علت سانحه را انحراف به چپ سواري اعلام كرد .
دراين تصادف متاسفانه يك نفرزن حدود 25 ساله در دم جان خود را از دست داد و مرد و زن جوان ديگر كه سريعا به بيمارستان امام جعفرصادق (ع) ميبد انتقال يافته بودند به علت شدت ضربات وارده دربيمارستان جان سپردند .