معاون فرماندار ميبد :


معرفي آماري شهرستان ميبد شامل شناخت محدوده هاي اصلي ، مساحت ها بخش ها نواحي صنعتي بافتهاي تاريخي ، كشاورزي ، گردشگري ، هتل ها ، سايت اداري ، سايتهاي باستاني ، مديريت آب و خاك و سايت هاي امامزادگان به صورت علمي موضوع اول جلسه بود .
معاون فرماندار در اين همچنين به معرفي شاخصها و آمار اصلي ، پتانسيل و ارزشها آسيب و مشكلات ، شرايط كنوني و آينده نگري پرداخت و اطلاعات جامعي را از وضع موجود و آينده شهر را دتر اختيار اعضاء قرار داد . در بخشهاي بعدي موضوعات طرح هاي مصوب و در دست اقدام شهرستان معرفي و به توضيح پيرامون علت جايگاه و راهكارها و آسيب هاي اين مجموعه طرح ها و نقش تعاملي شورا در اين همگرايي براي تسريع در اجرا شدند اين طرح ها شامل : 1 - طرح جامع ساماندهي حمل و نقل و ترافيك 2 – ساماندهي سكونت هاي غير رسمي 3 – طرح جامع شهر 4 – طرح تفضيلي شهر 5 – طرح تفضيلي فرسوده 6 – طرح خطر پذيري و GIS   7 – سند چشم انداز 1404 شهر  8 – طرح ساماندهي مديريت كشاورزي و آب و خاك 9 – طرح پروژه اجراي شبكه فاضلاب شهر و تصفيه خانه اصلي 10 – طرح شيب بندي معابر شهري 11 – مصوبات شوراي فني ترافيك  12 – تعداد 15 طرح اجرايي ترافيك در پروژه هاي بخشداري 13- طرح استقرار و مكان يابي و نصب دوربين هاي امنيتي 14 – طرح اجرايي كارگاههاي مزاحم شهري 15 – امداد و نجات جاده اي و توسعه آن 16 – طرح تكميلي شبكه دولت و سيستم تلفني VOIP .
      بر اساس جايگاه شوراها و نيازمندي شهر ميبد معاون فرماندار مجموعه نيازهاي شهر را در ده كميته پيشنهادي به اعضاي شورا معرفي كرد اين كميته ها شامل 1 – فرهنگ و هنر 2 – ورزش و نشاط 3 – سرمايه گذاري 4 – ترافيك و ساماندهي 5 – عمران و بهسازي 6 – بهداشت و سلامت 7 – امنيت اجتماعي و خانواده و بانوان 8 – فضاي سبز 9 – ميراث فرهنگي و گردشگري 10 – زمين و اراضي و حقوقي  مي باشد . توجه به عملكرد ميان بخشي شورا به عنوان رابطين خبر شهري اداري – اجرايي و شهرداري در عملكردهاي مختلف ازجمله بهداشت و فرهنگ و امنيت و عمران شهري و گردشگري و ميراث فرهنگي هدف اصلي اين كميته ها خواهد بود . در اين بخش بيش از هفتاد آيتم طرح و برنامه و پروژه كه جزء اولويتها و نيازهاي عمومي اجرايي شهرستان بود به اعضاي شورا معرفي و شرح موضوع شد . توسعه بخش گردشگري و موزه ها و همكاري با بخش خصوصي در اين راستا ، توجه به امامزادگان در پروژههاي مشاركتي در مباحث فرهنگي ، توسعه و ارتقاء ورزش همگاني و عمومي ، توسعه درآمدها و حركت به سمت سرمايه گذاري و ايجاد درآمد ثابت براي شهرداري ، ايجاد كميته عمران شهري در شهرداري ، توجه ويژه به ترافيك به عنوان عامل اصلي مرگ و مير و آسيب شهروندان ميبد و حضور مستمر در شوراي ترافيك ، حل مشكلات بنيادي شهر از جمله كشتارگاه بازارچه روز شيلات ميوه و و بوستانها و ... توجه به مشكلات عمومي بهداشتي شهر در چارده مورد مشاركتي با مركز بهداشت ، افزايش فرهنگ عمومي و خانواده و در بهره وري از مجتمع بانوان تلاش و پارك بانوان توجه ويژه با بافتهاي تاريخي آثار و ابنيه با ارزش شهرستان ، توجه به توسعه بوستانهاي محلي و فضاهاي سبز و توجه به كميته اراضي و حقوقي ، وتثبيت اراضي و مالكيتهاي شهرداري عمده فعاليت كميته ها بود  .
پس از بحث پيرامون اين موارد همراه با تصوير و نقشه بازديد اعضاي شوراي شهر از شهرستان آغاز گرديد ،  اعضا از سايت اداري كشتارگاه ، مسكن مهر ورودي شهر،  كارگاههاي مزاحم شهري ، بخشهاي صنعتي غرب شهرستان ، مجموعه بين راهي و شهر جديد كاظم آباد ، بوستان غدير و دسترسيهاي رينگ شهري ميبد ، و سايت پير چراغ و محدوده  رودخانه ها  بازديد نمودند . و از بخشي از مسائل و مشكلات شهرستان و استراتژي هاي توسعه و استقرار آشنا گرديدند . در حاشيه اين جلسه نيز پيرامون ادامه كار شورا و شهرداري بحث صورت گرفت و معاون فرماندار تصريح كرد رابطه تعاملي شورا و شهرداري و فرمانداري باعث تسريع در اجراي طرح ها و كاهش اتلاف وقت و افزايش توان در رسيدن به اهداف ساماندهي امور شهري و رفع مشكلات مردم دانست . معاون فرماندار در ادامه خواستار تعامل اعضاء با شهردار حفيظي و ايجاد رابطه تعاملي همراه با برنامه هاي شهرداري شد و از ابقاء حفيظي در اين جايگاه براي ادامه برنامه هاي نيمه كاره و در دست اقدام شهرداري حمايت كرد . معاون فرماندار تصرذيح كرد شوراي خوب مي تواند برنامه هاي بنيادي شهر را با برنامه ريزي و نگاه تعاملي و مشاركت با شهرداري آغاز كرده و به خواسته هاي عمومي پاسخ دهد .
مديريت شهرداري نيازمند شناخت شرايط مالي و اجرايي و مشكلات و برنامه ريزي هاي گروهي است كه هرگونه برخورد شتابزده و غيركارشناسي روند توسعه و ساماندهي كنوني شهر را با وقفه روبرو خواهد كرد . وي اظهار اميدواري كرد اعضاي شورا با بررسي همه جانبه و جامع نگري خارج از فشارهاي سياسي و حزبي و گروهي و عمومي و حتي فردي طي جلسات داخلي به همگرايي در مديريت شورا و شهرداري نايل شده و علاوه بر كاستن از حاشيه هاي مخرب در روزهاي پيش رو دين شرعي و قانوني خود را نسبت به آراء مردم و اعتماد آنان ادا كنند .