معاون فرماندار ميبد :


مهندس فلاح در اين زمينه بيان داشت : دبيري كميته جامعه ايمن به مركز بهداشت واگذار گرديد و ليست اعضا در اختيار فرماندار قرار گرفت تا احكام آنها صادر گردد .
در خصوص آمار تصادفات و سوانح معاون فرماندار با اشاره بخش بندي حوادث گفت : ا – عابر پياده 2 – موتور سيكلت سواران  3 – ماشين سواران سه دسته اي هستند كه در حوادث دخيل مي باشند و در معرض خطر هستند . وي گفت آمار تصادف عابر پياده با وسايط نقليه به شدت كم شده كه مي توان به بهسازي پياده روها و همچنين فرهنگ سازي در اين خصوص اشاره داشت . در زمينه ماشين نيز كاهش محسوسي داشته ايم عمده مشكل ما بخش موتور سيكلت سواران مي باشند .
وي از افزايش آمار تلفات موتور سواران خبر داد و گفت در اكثر حوادث جرحي نيز يك طرف آن موتور سيكلت سواران مي باشند كه در اين زمينه جلسه خاص شوراي ترافيك ويژه راهكارهاي ساماندهي وضعيت موتورسواران چه از نظر نرم افزاري و چه از نظر سخت افزاري  و چه مديريت شهري و برخورد قانوني  خواهيم داشت .
معاون فرماندار در ادامه گفت : كاري كه در شوراي ترافيك در بحث فرهنگ سازي و استفاده از كلاه ايمني و آموزش موتور سواران بويژه جوانان ادامه خواهيم داد .