جلسه هماهنگي دانشكده خبر در فرمانداري ميبد تشكيل شد

"محمدرضا رجائي" خواستار همكاري مسئولان شهرستان در راستاي تأمين نيازهاي اين دانشكده شد .

رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز يزد نيز اظهار داشت اين دانشكده به صورت قطبي و از استان هاي كرمان، اصفهان، خراسان جنوبي، يزد و سيستان و بلوچستان دانشجو مي پذيرد.

"محمدجواد دهقاني" اظهار اميدواري كرد با راه اندازي اين دانشكده شاهد شكوفايي بيش از پيش فضاي فرهنگي شهرستان باشيم .