در اين جلسه در خصوص موضوع فوق بحث و بررسي صورت گرفت و در پايان موارد ذيل به تصويب رسيد :
1) با توجه به عدم حضور تعدادي از ادارات عضو كميسيون در جلسه ( غايبين جلسه ) و نظر به اهميت حضور اعضاء به منظور هماهنگي جهت پيشگيري از آسيب به تأسيسات شهري مقرر گرديد اعضاء غايب در جلسه علت عدم حضور خود در جلسه را كتباً به فرمانداري اعلام نمايند بديهي است در صورت غيبت مجدد طبق ضوابط با ادارات متخلف برخورد خواهد شد
2) با توجه به توافق انجام شده بين آب و فاضلاب روستايي ميبد و دهياري ركن آباد كليه هزينه هاي حفاري و مرمت به عهده دهياري ركن آباد مي باشد و تأمين لوله و اتصالات به عهده آب و فاضلاب روستائي مي باشد
3)     مقرر گرديد اداره آب و فاضلاب روستائي پيمانكار حفاري و مرمت با ناظر مربوطه را جهت هماهنگي به بخشداري معرفي نمايد
4) مقرر گرديد به منظور پيشگيري از بروز هر گونه حادثه و خسارت اداره آب و فاضلاب روستائي قبل از شروع عمليات حفاري با كليه ادارات عضو كميسيون حفاري و عند اللزوم ساير ادارات شهرستان هماهنگي لازم به عمل آورند .
5)     دستگاه حفار(آب و فاضلاب روستائي) موظف است ضمن حفظ امنيت كارگاه كليه علائم راهنمايي و هشدار دهنده لازم و كافي به منظور تأمين ايمني مردم تهيه و در امتداد مسير و محلهاي حفاري نصب نمايد.
6)   زمان حفاري و مرمت 20 روز مشخص و در صورت تأخير دستگاه حفار در زمان اجراء طبق تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل كميسيون حفاري (جريمه تاخير) اقدام خواهد شد. دهياري موظف به كنترل زمان حفاري مي باشد
7)  
 
 

مقرر گرديد مرمت محلهاي حفاري شده در اسرع وقت و با رعايت اصول فني و ضوابط مربوطه صورت گرفته همچنين در معابر خاكي نيز وضعيت به حالت قبل ازحفاري برگشته و تراكم كانالها به حد تراكم قبل از حفاري برسد به طوريكه هيچگونه نشستي در كانالهاي مرمت شده ايجاد نگردد.

8)  قبل از شروع حفاري دستگاه حفار موظف است هماهنگي لازم را با مديريت راهنمائي و رانندگي شهرستان به عمل آورده و مجوز لازم جهت حفاري را اخذ نمايد.
9) 
 
 

دستگاه حفار موظف است پس از اتمام مرمت ، محل مذكور را به صورت موقت به بخشداري و بنياد مسكن تحويل دهد و همچنين پس از طي موعد مقرر نسبت به تحويل قطعي اقدام نمايد.

10)  مرمت در معابر خاكي بايد دقيقاً مانند معابر آسفالتي انجام گردد و همچنين تحويل آن بايد به صورت موقت و قطعي انجام پذيرد و تنها خسارت آسفالت دريافت نمي گردد .