باحضور فرماندار :


عمده مشكل پيش آمده اين بود كه حجم آب ورودي به شهرستان با توجه به نيازي كه شهرستان دارد سازش ندارد و علت اصلي آن اين است كه برآورد اوليه مصرف آب در شهرستان اين را نشان مي دهد 25 هزار كولر در سطح شهرستان روشن و به طور متوسط بنابر نتايج آماري 80 ليتر آب مصرف هريك از كولر ها مي باشد كه عدد 2 ميليون ليتر مصرف در كل را نشان مي دهد .
در روز مصرف آب شهرستان سير صعودي دارد و EC  آب نيز بسيار زياد مي شود و در نتيجه مخلوط آب شهري با زاينده رود صورت مي پذيرد و EC  بسيار مناسب است ولي در شب به خاطر برگشت آب EC  بالا مي رود .
در اين جلسه مقرر گرديد سهم آب ميبد به اندازه واقعي تحويل داده شود و در اين زمينه شركت آب و فاضلاب در كنترل بحث اختلاط آب و اينكه چاهايي با EC  پائين تري وارد چرخه بكند انجام دهد .
در اغلب شهرها حوزه آب شهري و روستايي از هم مجزا مي باشد ليكن در ميبد مجموعه شهر و روستاها و محدوده شهري با هم يكي است و نزديك به 90 هزار نفر از اين آب بهره مي برند . اين نياز به تجديد نظر در زمينه حق آب ميبد دارد كه در اين جلسه تصميم گيري شد و مقرر گرديد اين امر پيگيري شود . و سهم آب در سه ماهه تابستان افزايش يابد .
بحث تخصيص  آب بفروئيه از ديگر موضوعات اين جلسه بود كه  با توافق آب و فاضلاب شهر و روستايي شد مقرر گرديد حق السهم آب بفروئيه از آب زاينده رود به حوضچه آن اضافه شود  .
موضوع ديگر بحث ساماندهي فاضلاب مسكن مهر بهزيستي و شهرستان بود كه براي اين امر با حفر چاه موافقت صورت نگرفت و در نهايت به سيستم محله اي Wet Land  رسيديم كه مي تواند در حد 400 تا 500 خانوار را پوشش دهد .