با حضور فرماندار ميبد


فرماندار در جمع مسئولان ادارات گفت :  عرض ادب واحترام خدمت اعضاي شوراي اداري وامام جمعه فرزانه كه عنايت فرمودند وقت خويش را براي ما اختصاص دادند وبا سپاس ازمردم فهيم وآگاه شهرستان ميبد بخاطرحضورگسترده درراهپيمايي روزقدس . درابتدا برخود فرض مي دانم كه ازدولت دكتراحمدي نژاد ، وزارت كشور، استاندارمحترم ، امام جمعه فرزانه ودانشمند، مرحوم حجت الاسلام يحيي زاده ، شوراي تامين شهرستان ودرمنطقه ندوشن حاج آقا جوادي امام جمعه ندوشن ومردمان شريف ميبد كه هركدام به نوعي نقش آفرين بودند درجهت مصوبات تقسيمات كشوري درحوزه خط مرزي بين دوشهرستان اردكان وميبد وارتقاء دهستانهاي ندوشن وبفرويئه به بخش والحاق بخش ندوشن به شهرستان ميبد كه خواسته چند دهه مردم منطقه بود وجزء آرمانهاي هميشگي وفراموش نشدني ما بود صميمانه سپاسگذارم .
اگرچه نقش امام جمعه فرزانه ، استانداريزد ، مرحوم حاج اقا يحيي زاده يك نقش بي بديل وستودني دراين خصوص است واميدواريم كه اين مصوبه منشا خيروبركت براي نظام اسلامي ، مردم شريف شهرستان ميبد ورشد وپيشرفت منطقه ندوشن باشد .
به حمدالله شهرستان ميبد به بركت نظام اسلامي مسئولين دلسوزومردم اگاه وفهيم وسخت كوش توانسته است درعرصه هاي صنعتي ، آموزش عمومي وعالي ، بهداشت ودرمان وميراث فرهنگي وگردشگري جز شهرستانهاي موفق ، پيشرو دركشورباشد ودرطي 8 سال گذشته دولت نهم ودهم غيرازمصوبات تقسيمات كشوري كه يك كاربرجسته وماندگاروحماسي توسط اين دولت براي مردم اين شهرستان مي باشد ما امروزشاهد به بارنشستن 253 طرح به بهره برداري رسيده با اشتغال 8971 نفرازسال 84 دردولت نهم ودهم تاكنون هستيم كه عمده اشتغال شهرستان دربخش كاشي وسراميك مي باشد .
كه از9 كارخانه كاشي فعال درسال 84 امروزبا 27 واحد فعال كاشي با توليد 104 ميليون مترمربع توليد سالانه كه حدود 30 درصد آن به كشورهاي نظيرعراق ، آذربايجان ، گرجستان، پاكستان ، تاجيكستان ، ارمنستان ، تركمنستان وامارات صادرمي شود مواجه هستيم .
درخصوص بنگاههاي زودبازده هم ازسال 84 تا 92 تعداد 1752 طرح به تصويب كارگروه رسيده است كه ازاين تعداد 872 فقره موفق به دريافت وامهاي ارزان قيمت به مبلغ 135/624 ميليون ريال با اشتغال 2928 نفرگرديده اند .
همچنين كارگروه توسعه كشاورزي نيزكه ازسال 90 دركشورشكل گرفته است موفق به پرداخت مبلغ 82719 ميليون ريال وام 7 درصد به بخش كشاورزي شده است كه منجربه تثبيت 113 شغل و145 شغل جديد شده است وتعدادي هم به بانك هاي كشاورزي وسپه جهت دريافت وام معرفي شده اند كه بعضا درشرف دريافت وام مي باشند وحل مشكل كارخانه فولاد (چدن) دربخش آموزش عمومي طي 19 سال پياپي كه استان يزد موفق به كسب رتبه اول كنكورسراسري شده است شهرستان ميبد هميشه پيشتازبوده است دربخش آموزش عالي نيزامروزشاهد 15 مركزآموزش عالي وپژوهشي هستيم . دربخش بهداشت ودرمان نيزازوضعيت نسبتا مطلوب برخورداريم كه درتمام اين بخشها خيرين محترم نيزبسيارمساعدت نمودند كه جاي بسي سپاس وخرسندي است .
ما تا قبل ازمصوبه اخيردولت بدليل محدوديت درقلمرو جغرافيايي ، كمبود شديد آب شاهد فرارسرمايه ازمنطقه بوديم كه الان اين مصوبه فضاي كافي براي سرمايه گذاري هرچه بيشترفراهم گرديده است لذا ما ازاين به بعد به غيرازسرمايه گذاري دربخش هاي مختلف صنعتي كه تاكنون داشته ايم فضاي جديد سرمايه گذاري دربخش معدن وكشاورزي ودامپروري باالحاق بخش ندوشن به شهرستان ميبد را شاهد هستيم كه انشاالله با فراهم شدن زيرساخت هاي لازم براي سرمايه گذاري ازجمله آب ، برق ، گازومخابرات با استقبال خوب سرمايه گذاران خوب ميبدي مواجه خواهيم بود كه هم منطقه محروم ندوشن كه عليرغخم معادن غني وبسترهاي خوب سرمايه گذاري دربخش كشاورزي تاكنون محروم مانده است ازمحروميت خارج وهمانند سايرنقاط شهرستان ميبد ازرشد ورونق قابل توجهي برخوردارشود.
درنهايت بنده درجمع بندي خويش به قابليت ها ، پتانسيل ها وتنگناها ونيازهاي اساسي شهرستان اشاره مي نمايم.
الف قابليت ها وپتانسيل ها ،
وجود زيرساخت هايي مناسب توسعه ازجمله شركت صنعتي جهان آباد ف ناحيه صنعتي حسن آباد ناحيه صنعتي2 و253 واحد به بهره برداري رسيده بويژه 27 واحد فعال كاشي وسراميك 389 واحد ازابتداي امرتاكنون 
وجود مجتمع فولاد وامكانات توسعه صنايع فولاد
وجود مركزمتعدد آموزش عالي وامكان توسعه آن
وجود باغات اناروپسته همچنين واحدهاي متعدد پرورش بلدرچين
ضرورت حفظ احيا آن براي استمرارحيات
قرارگرفتن درمسيرراه ترانزيتي تهران بندرعباس
وجودجاذبه منابع انساني متخصص ومتعهد آماده خدمت
وجود جاذبه ها وبافت هاي فراوان تاريخي ومذهبي وقابليت توسعه گردشگري
سابقه هزينه درسفالگري وزيلوبافي به عنوان صنايع دستي پويا وارزشمند
وجود مراكزمتعدد فعال قرآني وكانونهاي مساجد فعال وپويا دربخش دولتي وخصوصي
محدويت ها وتنگناها
كمبود نزولات جوي ووضعيت نامناسب منابع آب
كمبود ونامناسب بودن تاسيسات وتجهيزات شهري
كمبود فضاهاي فرهنگي ورزشي وتفريحي
كمبود امكانات اقامتي رفاهي درراستاي توسعه گردشگري
مهاجرت سنگين كارگري ازاستانهاي مختلف به شهرستان ميبد با فرهنگ متفاوت وبعضا متعارض با فرهنگ دارالعباده دارالعلم ودارالمومنين
حضورحدود 5 هزارنفراتباع افغاني
دسترسي آسان به ماهواره وكاهش حساسيت برخي ازخانواده ها دراستفاده ازشبكه ماهواره اي واينترنتي نامناسب

افزايش بزهكاري هاي اجتماعي سرقت واعتياد وطلاق .