حضرت آيت الله اعرافي امام جمعه شهرستان ميبد بر راه اندازي  هر چه سريعتر اين كتابخانه تأكيد نمودند .
در اين جلسه مواردي به تصويب رسيد : از بخشهاي ندوشن و بفروئيه بازديد به عمل آيد و در صورت نياز به كتابخانه شرايط تأسيس آن بررسي گردد .

تا شش ماه آينده جاده دسترسي به كتابخانه مركزي احداث گردد . فضاي سبز كتابخانه توسط شهرداري در دو مرحله انجام گردد . خيابان 12 متري شرقي متصل به بلوار مدرس پيگيري گردد .