سرهنگ غلامزاده دو سال در مسئوليت فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان ميبد خدمت نمود و در ادامه خدمت به شهرستان ابركوه منتقل شدند .