قاسمي بخشدار مركزي ضمن خير مقدم به حاضرين هفته دولت را تبريك گفت و براي اعضاي جديد شوراها آرزوي موفقيت نمود . وي در زمينه شركت تعاوني دهياريها و نحوه درآمد و تجهيزات و ماتشين آلات راهسازي كه در اختيار دارد و براي توسعه و عمران روستايي فعاليت مي نمايد توضيحاتي را ارائه نمودند .
در ادامه اين جلسه خسروي زاده كارشناس حقوقي استانداري در مورد برگزاري دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا مطالب مبسوطي را بيان داشتند . ابوالحسني كارشناس آموزش شهر و روستا نيز در اين جلسه در خصوص ويژگيهاي شورا به ايراد سخن پرداختند .