در اين جلسه  شكايات رسيده به فرمانداري در خصوص برگزاري انتخابات شوراهاي  شهر ميبد از جانب كانديداها بررسي گرديد .