رجائي فرماندار ميبد و تني چند از مسئولين شهرستان در اين مراسم جشن و سرور شركت نمودند . بيان فضائل بانوي كرامت ، مولودي خواني ، برگزاري مسابقه از جمله برنامه هاي اين مراسم بود .