كمال بنا با اشاره به اجراي طرح هماي رحمت درشهرستان ميبد درايام ماه مبارك رمضان گفت : اين طرح ازطرح هاي موفق است كه به تأسي ازمولاي متقيان حضرت علي (ع) چندين سال است درشهرستان ميبد  درحال اجراست وكالاهاي اساسي ومورد نيازعموم مردم را به صورت شبانه وناشناس ازطريق داوطلبان جمعيت هلال احمرتهيه وبين خانواده هاي نيازمند توزيع مي كند.

 

وي گفت : درسال جاري بيش از440 سبدكالا به ارزش هرسبد 500 هزارريال ومجموعا 220 هزارريال بين خانواده ها ازطريق داوطلبان جمعيت هلال احمردرميبد توزيع شد .

 

سيد حسين اسعدي عضو هيئت مديره جمعيت هلال احمراستان هم درحاشيه توزيع سبد كالا ، طرح هماي رحمت را ازطرح هاي نمادين در كشوردانست وافزود: دغدغه مسئولين درماه مبارك رمضان به تأسي ازحضرت علي (ع) براي تامين نيازهاي اساسي محرومين وقشرمستضعف جامعه نگاه ويژه اي است تا بتواند هرچند اندك بخشي ازنيازهاي خانواده ها را با اين سبد كالا برآورده سازد.

 

اين سبد شامل برنج ، گوشت ، روغن و حبوبات مي باشد .

 

دوتن ازخانم هاي داوطلب جمعيت هلال احمرهم كه درتهيه وتوزيع اين سبد كالا شركت داشتند اعلام كردند ازاين كه توانسته اند دررفع مشكلات خانواده هاي محروم ونيازمند گام بردارند خوشحالند.

يكي ازاعضاي دواطلب گفت : خيلي اززنان سالمند درمحلات وجود دارند كه با همين سبد كالا امور زندگي خود را سرمي كنند واين سبد كمك قابل توجهي به اين اقشاربي بضاعت و كم درآمد مي باشد كه اميدواريم مردم نسبت به رفع مشكلات نيازمندان بيش ازگذشته توجه باشند.