تالارمعاملاتي بورس درميبد راه اندازي مي شود

 حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي دراين جلسه قابليت وظرفيت استان را خاطرنشان كرد وافزود : ما معتقديم با توجه به صنعت ، سرمايه ، سرمايه گذارو مشاركت مردمي كه درهمه بخشها درشهرستان ميبد وجود دارد زمينه فوق العاده خوبي براي راه اندازي تالارمعاملاتي بورس درميبد فراهم است

دكترجعفري رئيس بورس منطقه يزد هم دراين جلسه با اشاره به ظرفيت وپتانسيل هاي شهرستان ميبد درزمينه بورس  گفت : توسعه بازارسرمايه رويايي است كه هرشب با آن مي خوابيم و بيدارمي شويم و اين زمينه درشهرستان ميبد به مراتب بيشتراست
وي افزود  : خوشبختانه دولت ازسال 1384 همه همت خود را درتوسعه بازارسرمايه دركشوربه كارگرفته است و درحال حاضردر20 استان كشورتالارمعاملاتي وجود دارد و امكان خريد وفروش سهام ، گردش شركت و پذيرش سهام دربورس ايجاد شده است
دكترجعفري مهمترين مشكل درتوسعه بورس را عدم آگاهي مردم با مفهوم بازارسرمايه ، بورس اوراق بهادار، مفهوم سهامداري ، حقوق سهامدارو وظايف سهامداربيان كرد وافزود : خوشبختانه دراستان يزد و شهرستان ميبد فرهنگ سهامداري تا حدودي جا افتاده و زمينه كارفراهم است
وي درادامه با اشاره به حجم معاملات استان يزد و دستيابي به 300 برابر حجم معاملات در استان يزد درسال گذشته گفت : استان يزد اولين استاني است كه شركت هاي استاني را وارد بورس كرده است و اولين شركت هتل هاي سنتي را دربورس قرارداده است و شاخص و اعتبارخوبي دركشورپيدا كرده است
فرماندارميبد هم با اشاره به صنعت و سرانه سرمايه گذاري درميبد گفت : ظرفيت واستعداد درزمينه بورس درميبد وجود دارد و ميبد مي تواند يكي ازقويترين بورسهاي كشوررا داشته باشد
مظفري مديرعامل كارگزاري شركت ايستايس يزد هم دراين جلسه برنامه ها و تمهيدات لازم براي راه اندازي تالارمعاملاتي بورس درشهرستان ميبد گفت : با انتخاب نيروي انساني متخصص و فضاي مناسب به زودي شاهد راه اندازي تالارمعاملاتي بورس درميبد خواهيم بود