به مناسبت 17 مرداد روزخبرنگار فرماندارميبد با اهداء دسته گل ازخبرنگاران شهرستان ميبد تقديركرد

محمد رضا رجايي نقش جهاد دانشگاهي درعرصه رشد و ارتقاء دانش كشور را بي نظيربيان كرد و افزود: جهاد دانشگاهي  درامرپژوهش و ارتباط با صنعت ودانشگاه بويژه درشهرستان ميبد كه يك شهرصنعتي ودانشگاهي است تعامل خوبي داشته است و اميدواريم روزبه روزشاهد تعامل بيشتردراين زمينه باشيم .

رجايي با اشاره به نقش مطبوعات محلي گفت : مطبوعات محلي ، نقش ممتازي درجهت اطلاع رساني درخصوص عملكرد اداري و همچنين مشكلات و مسائل مردم و تعامل بين ادارات مي تواند ايفاء كند .

وي همچنين درخصوص اطلاع رساني درجهت تعامل با خانواده ها ، نوجوانان و جوانان خاطرنشان كرد :  قطعا با  اطلاع رساني به خانواده ها و تعامل با جوانان درجهت استحكام بينان و نظام خانواده،  دشمنان اسلام و نظام نمي توانند درجنگ نرم به اهداف پليد خود دست يابند .

وي خاطرنشان كرد : اگرخانواده ازبنيان سالم و پايداري برخوردارباشد ؛ زمينه چالش درمسائل اقتصادي ، اجتماعي و سياسي نيزبا شرايط مناسبي پيش مي رود چرا كه خانواده نقش بسيارحساس و مهمي درشكل گيري سالم ديني و ارزشي جامعه دارد .

رجايي افزود :  انتظارمي رود دستگاههاي فرهنگي درعرصه اطلاع رساني درسال همت مضاعف و كارمضاعف مسائل خانواده و نوجوان وجوان را به طورجدي مورد توجه قراردهند .