عضو هيأت امناء دانشگاه جامع علمي كاربردي كشور گفت :  در حال حاضر پروژه جديدي را با توجه به نيمه تمام بودن برخي پروژه ها نخواهيم داشت ليكن مواردي كه 50% پيشرفت فيزيكي داشته باشند را تكميل خواهيم كرد كه كارگاههاي علمي كاربردي شهرستان ميبد نيز از آن جمله مي باشد . وي اشاره داشت در اين ارتباط دانشگاه علمي كاربردي كشور مشكل بودجه اي ندارد .
وي از نياز سنجي رشته ها براي شهرستان و استان گفت و تصريح كرد : اميدواريم شهرستان ميبد با توجه به شرايط منطقه اي و اقليمي و بخش هاي كشاورزي و صنعتي و وجود نيروي كارگري بسيار در صنايع  رشته هاي جديدي را تأسيس نمايد .  وي در ادامه گفت نبايد منتظر دوره هاي تعريف شده باشيم بايد ميزان دوره و ساعات آن را با توجه به نياز ها و ظرفيتها افزايش داد .
ايشان اظهار داشت : در آموزش عالي رقابت بسيار جدي وجود دارد .  رشد جمعيت كشور تقريبا به حالت ثابت درآمده  و جمعيت دانشجو به تبع آن كم شده . در گذشته 5/1 ميليون متقاضي داشتيم و حالا 700 هزار صندلي خالي داريم  و در اين فضا بايد رقابت نمائيم . دوره هاي غير حضوري يكي از راهكارهاي جديدي است كه مي توان بر روي آن حساب كرد .
 مهندس فلاح : از پتانسيل شهر ميبد گفت و افزود اين شهر داراي 18 مركز دانشگاهي است و در حال حاضر همه مراكز پويا و سرزنده به فعاليت خود ادامه مي دهند . وي اعلام داشت شهرستان ميبد آمادگي هرگونه همكاري را دارد .  

داورپور رئيس شوراي شهر ميبد نيز در اين ديدار با اشاره به تأكيد شورا گفت :  آماده سازي جادههاي مراكز علمي را با عشق و علاقه انجام خواهيم داد .