بررسي طرح توانمند سازي سكونت گاههاي غيررسمي درشهرستان ميبد

فرماندارميبد دراين جلسه با اشاره به افزايش غيررسمي اسكان درحاشيه شهرها اظهارداشت : با توجه به اينكه دردهه هاي اخيرشاهد افزايش غيررسمي سكونت گاههاي غيررسمي درحاشيه كلان شهرها هستيم ؛ وزارت كشورو مسكن وشهرسازي به دنبال ساماندهي و توانمندسازي سكونت گاهها درحاشيه شهرها شده است كه درشهرستان ميبد نيزكارهاي خوبي توسط مشاوران انجام گرفته است .

رجايي شاخص هاي سواد ، بهداشت ، بلوغ فكري و توان اقتصادي كساني كه درحاشيه شهرها و كلان شهرها اسكان پيدا مي كنند را نگران كننده بيان كرد و افزود : معمولا اين افراد براي رشد همه جانبه خود باعث درد سربراي شهرها مي شوند و تجربه نشان داده است ؛ اكثرناهنجاريها درحاشيه كلان شهرها ديده مي شود .

درادامه مهندس احمديان مديرعامل مهندسين مشاوربهاوند مهراز، گزارشي ازبررسي سكونت گاههاي غيررسمي درمحلات هدف شهرستان ميبد ارائه داد .

استفاده ازاعتبارات خييري دراجراي طرح ، هماهنگي دستگاههاي اجرايي با طرح ، بررسي و آسيب شناسي طرح ، تفكيك قيمت پروژه هاي پيشنهادي ، مكان يابي براي پروژه هاي پيشنهادي ازپيشنهادات وي بود .

لازم به ذكراست : اين طرح ازطرف اعضاي ستاد توانمند سازي مورد بحث وتبادل قرارگرفت و نتيجه وجمع بندي آن به جلسه آينده موكول شد .