معاون فرماندار ميبد :


وي گفت : آنچه كه بايد اتفاق بيفتد اين است كه مجموعه افرادي كه به عنوان نيروي كار وارد شهرستان مي شوند اگر خوابگاه يا مسكن براي خانواده داشته باشند نيروي كار ما بيشتر به سمت خانواده پيش مي رود تا نيروهاي مجرد  . به همين دليل هرآنچه مسكن بيشتري توليد نمائيم نياز شهر را در راستاي تأمين مسكن جبران كرده ايم .  در حال حاضر با توجه به جمعيت شهرستان كه بيش از 90 هزار نفر مي باشد  وجهت تبديل شهرستان به شهري با جمعيت 100 هزار نفري با ايجاد 2 هزار فرصت شغلي جديد و سرانه خانوار 5 نفر طي يك سال اخير امكان پذير خواهد بود .
وي تصريح كرد : با توجه به اينكه در بخش مسكن مهر پشتوانه خوبي نداريم و ذخيره مسكن هم نداريم  در اين زمينه بخش خصوصي هرچه سريعتر بايد حضور داشته باشد و نزديك به 800 واحد مسكن جديد احداث نمايد .
وي افزود :  نيروي هاي  كارگري بايد در شهر ميبد مستقر شوند و به نحوي نباشد كه شهرستان ميبد را كارگاه و خدمات و رفاهيات آنها در جاي ديگري باشد . مي بايست هركس كه براي كار به ميبد مراجعه نمود صرفا به عنوان نيروي كارگر نباشد بلكه بخش خدمات ، حمل و نقل و ساير بخشهاي مصرفي نيز رشد پيدا بكند .

وي در پايان افزود : در هر صورت با توجه به سرانه شغلي شهرستان در آينده نزديك بيش از 2 هزار شغل عرضه مي شود  كه اين مستلزم ساخت مسكن و خوابگاه جديد مي باشد در غير اينصورت ميبد به عنوان كارگاه و شهرهاي ديگر به عنوان خوابگاه نقش ايفا مي كنند و آلودگي و مشكلات براي ما مي ماند و خدمات شهري براي ديگران .