با فروش نان نانواييها در سوپريها و مغازه ها برخورد خواهد شد

فرماندار ميبد در اين جلسه گفت با فروش نان نانواييها در سوپريها با قيمتي چند برابر ممنوع است.

"محمدرضا رجائي" افزود بازرگاني و مركز بهداشت با سوپريها و مغازه هايي كه اقدام به فروش نان مي كنندبرخورد خواهند نمود

در اين جلسه چند نانوايي جريمه نقدي و همچنين از سهميه يك نانوايي كاسته و يك شيفته گرديد .