با حضور فرماندار جلسه کارشناسان فرمانداری برگزار شد

محمدرضا رجائی با اشاره به اینکه فرمانداری به عنوان متولی سیاستگذاری امور در شهرستان می باشد اظهار داشت: می بایست وظیفه نظارتی خود را به طور کامل انجام دهد.

فرماندار بیان کرد: کارشناسان می بایست در حوزه فعالیت خود تمام مشکلات در پبش رو را پیش بینی کنند و برای رفع آن ها تمام تلاش خود را به کار ببندند.

فرماندار تاکید کردند: مصوبات سفر مقام معظم رهبری ،‌سفر اول و دوم ریاست جمهوری و سفر استاندار می بایست به طور جدی پیگیری شود.

معاون فرماندار نیز در این جلسه گفتند: فرمانداری با کمبود نیرو مواجه می باشد و مسئولیت های محوله به کارمندان زیاد می باشد و به همین دلیل کارشناسان می بایست تمام تلاش خود را به کار گیرند.

در پایان از کارمند نمونه فرمانداری خانم عبدی تقدیر به عمل آمد.