اين كتابخانه به عنوان يكي از بزرگترين كتابخانه هاي جنوب شرق كشور محسوب مي شود .  اين كتابخانه با زیربنای تقریبی  ۴ هزار و ۵۰۰ متر احداث شده و نزديك به ۵۰۰ هزار جلد گنجایش کتاب دارد.
اين پروژه از منابع ملي احداث و بهره برداري خواهد شد .