قنات مزرعه ابوالحسن ، قنات مزرعه آيت الهي ، مزرعه و مرغداري ابوالحسن و مزرعه اكبري پور ، مرغداري رضايي از جمله مواردي بود كه مورد بازديد قرار گرفت .

احياء مجدد قنوات  و مزارع  تا كنون پيشرفت 80 درصدي را داشته .