باحضور معاون بازرسي استان

در اين جلسه تربتب مسئول آموزش به اهم فعاليتها و چكونگي بازرسي اشاره داشت . در ابتداي اين جلسه زارع در خصوص هدف تشكيل اين كلاسها مطالبي را بيان داشتند .