آخرين آمار

درصد علي اكبر ولايتي  21/4 سيد محمد غرضي 38/1 درصد آراء را به خود اختصاص داده اند .