آشنایی منتخبین پنجمین دوره شوراهای میبد با قوانین و اختیارات خود

در نخستین جلسه توجیهی آموزشی اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان میبد که با حضور معاون فرماندارمیبد برگزار شد؛ قوانین، وظایف و اختیارات شوراها تبین شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، معاون فرماندارمیبد با تبریک به منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان میبد گفت: شرکت در جلسات مشترک، اعضای شوراهای اسلامی و کارگروه تطبیق مصوبات فرمانداری و مسئولین امور شهری و شوراهای استانداری، باعث تعامل هرچه بهتر و رفع ابهامات احتمالی مصوبات و تأیید آن‌ها را در پی خواهد داشت.

آقای روشن، حسابرس شهرداری‌ها در استانداری هم در این جلسه با اشاره به قوانین شهرداری و شوراها، به تشریح شرح وظایف شوراها و اختیارات و نظارت مالی و معاملاتی، اعم از هزینه، درآمد و قراردادها بر شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته و شرکت‌های خدماتی پرداخت.

روشن در ادامه در خصوص درخواست مجوزهای شهرداری و مصوبات شورا، بر نکاتی از قبیل داشتن ردیف اعتباری، تعیین مبلغ و ذکر نام طرف و نحوه معاملات شهرداری تأکید کرد.

خسروی کارشناس حقوقی استانداری نیز با اشاره به نقش و جایگاه شوراها از منظر قوانین اعم از قانون اساسی به‌ویژه قانون خاص شوراها و آخرین تغییرات آن، سطح اختیارات و وظایف شوراها را تبیین و به تشریح برخی از مقررات و قوانین مربوط ازجمله ضوابط انتخاب شهردار، موارد ممنوعیت معاملات بستگان درجه‌یک اعضای شورا با شهرداری‌ها و حق الجلسه اعضای شورا پرداخت.