معاون فرماندارميبد

70 درصد سهم اعتبارات بخش توسعه كشاورزي درميبد جذب شده است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، معاون فرماندارميبد درجلسه كارگروه توسعه كشاورزي ميبد بربرنامه ريزي استراتژيك درراستاي توسعه كشاورزي درميبد تاكيد كرد
معاون فرماندارميبد

مهندس فلاح با اشاره به جذب تسهيلات توسعه بخش كشاورزي درشهرستان ميبد گفت : بيش از70 درصد اعتبارات بخش كشاورزي درشهرستان ميبد جذب شده است

وي افزود : از7 ميلياردو يكصدوبيست ميليون تومان سهم اعتبارات شهرستان درسال 90  درقالب 500 طرح دامداري ، دامپروري ، صنايع تبديلي وتكميلي ، گلخانه اي و دامپزشكي پنج ونيم ميليارد تومان ازاين اعتبارات  جذب شده است وبا پي گيري كارگروه و بررسي مشكلات طرح ها درآينده نزديك شاهدجذب صدرصدي تسهيلات بخش كشاورزي درشهرستان خواهيم بود

معاون فرماندار با بيان اينكه پي گيري هاي اخيركارگروه بخش كشاورزي درجذب اعتبارات موثربوده است افزود :  درراستاي جذب اعتبارات جديد نيزمجموعه پرونده هاي متقاضيان دردستوركاركارگروه بخش كشاورزي قرارگرفته است

آدرس کوتاه :