'گزارش تصويري از اجراي مصوبه دولت در استان يزد


تصاويري از جلسات برگزار شده

  

   

   

 

 

 

 

   

 

 

آدرس کوتاه :