رئيس جديد كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ميبد معرفي شد

رئيس جديد كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ميبد معرفي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،با حضورنصيري مديركل كميته اماد امام خميني (ره) ، فرمانداروجمعي ازمسئولين ميبد اززحمات وتلاش هاي صادقانه غلامرضا مشعلچي تقديروغلامرضا فلاح بعنوان رئيس جديد كميته امداد امام خميني (ره) معرفي شد
رئيس جديد كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ميبد معرفي شد

فرماندارميبد دراين مراسم گفت : مهمترين عامل درفقر، فقرفرهنگي است كه بايد كميته امداد امام خميني (ره) كاركرد فرهنگي را دردستوركارخود قراردهد

وي افزود : با رسالت خطيري كه اين سازمان درراستاي خدمت به خلق ومستمندان كه ولي نعمتان انقلاب هستند دارد بايد با حفظ عزت مردم وارائه خدمات خالصانه وبي ريا پيشگام باشد
مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) دراين مراسم توسعه مشاركت هاي مردمي ، تعامل با مسئولين ، مردم وموسسات خيريه ، برنامه محوري وكارعلمي را ازمحورهاي اصلي فعاليت هاي  كميته امداد امام خميني (ره) بيان كرد وافزود : ما بدنبال حمايت هاي هدفمند وزماندارهستيم وتوانمندسازي شاكله سياست هاي اين اداره است كه بايد درشهرستان هم دردستوركارقرارگيرد
نصيري افزود : 85 درصد مردم استان به كميته امداد امام خميني (ه) كمك مي كنند واين سرمايه عظيم را بايد با اطلاع رساني شفاف وارائه خدمات صادقانه حفظ كرد
وي خاطرنشان كرد : سالانه 10 درصد ازمددجويان تحت پوشش كميته امداد خروجي دارد
 نصيري درادامه ازراه اندازي طرح "صله " دراستان خبرداد وافزود: بااجراي طرح "صله " دراستان و  تشكل هاي فاميلي قصد داريم وابستگي وهمبستگي هاي درون خانواده ها را افزايش وتقويت كنيم و مشكل آنها را حل كنيم
وي گفت : دراين طرح همه فاميل ها درتشكل فاميلي عضومي شوند و يكي ازآنها براي پي گيري مسائل معرفي مي شود و كميته با اهداي كد مخصوص درشرايطي كه فردي را به عنوان فقيرو نيازمند معرفي مي شود به صورت محرمانه ومحترمانه درهمان تشكل فاميلي مشكلش را حل مي كنيم
مديركل كيمته امداد امام خميني (ره) همچنين با بيان اينكه امروزكمك ها وحمايت ها را به سمت محرمانه مي بريم گفت : طرح امداد مدرسه را هم درمدارس اجراء مي كنيم تا با ارتباطي كه با مديربرقرارمي شود مشكل موجود را درهمان مدارس حل كنيم
آدرس کوتاه :