نماينده مردم يزد وصدوق دربازديد ازشعب اخذ راي درميبد


جوكاردرادامه با بيان اينكه كانديداها بايد قدردان اين مردم باشند تصريح كرد: مردم با انواع گرايش وسلايق ، پاي صندوق هاي راي حضورپيدا كردند چرا كه راي ملت به فرد نيست بلكه براي نظام ومقابله با دشمنان انقلاب است .
وي خاطرنشان كرد: هدف اصلي تحكيم پايه هاي نظام وانقلاب اسلامي است وهمه كانديداهاي رياست جمهوري وشوراهاي اسلامي شهروروستا بايد درهرحال چه آنهايي كه راي مي آورند چه آنهايي كه راي نمي آورند بايد براي رشد وتعالي وحل مشكلات مردم دست به دست هم دهند .
نماينده مردم يزد وصدوق درمجلس شوراي اسلامي درادامه با اظهارخوشحالي ازحضورباشكوه مردم درپاي صندوق هاي راي گفت : ضمن تشكرازدست اندركاران برگزاري انتخابات ، مجريان وناظران ومردم هميشه درصحنه ايران اسلامي كه تاكنون حضورباشكوهي درپاي صندوق هاي راي داشتند ازهمه مردم دعوت مي كنم تا ساعات پاياني با حضوردرپاي صندوق هاي راي ،‌آراي خود را به صندوق ها بريزند .

وي افزود: حضورپيرمرد وپيرزن و رأي اولي ها كه مشتاقانه درصف انتخابات حضورداشتند حقيقتا درمنزلت ملت ماست وكمترجايي دردنيا سراغ داريم كه اين حضورباشكوه كه چيزي جزتكليف ديني وشرعي نيست وجود داشته باشد كه گوش به فرمان ولي امرشان وفراخوان رهبري درحماسه سياسي حضورمي يابند وبايد قدراين ملت را درهمه حال دانست وخدا را سپاسگذاربود.