خوشنويسي زنده روي سفال از جمله برنامه هاي جنبي اين نمايشگاه مي باشد .