فراخوان تأسيس آموزشگاه آزاد فني و كشاورزي و مهارت هاي پيشرفته

استراتژي هاي آموزشي خود تعداد معدودي مجوز آموزشگاه در رشته هاي فني و كشاورزي و مهارت هاي پيشرفته و آموزشگاههاس مجازي مبتني بر آموزش هاي E-Learninig  را به واجدين شرايط در شهرستانهاي يزد اعطا نمايد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد مؤسسين پس از انجام كامل مراحل تأسيس و اخذ پروانه آموزش مي توانند در طرحهاي واگذاري مديريت خريد خدمات آموزشي اداره كل فني و حرفه اي استان مشاركت نمايند .

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند حداكثر تا پايان دي ماه به مراكز آموزشي شهرستانها يا واحد مؤسسات كارآموزي آزاد اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مراجعه نمايند .

تلفن 8250081  الي 5 
سايت :
www.yazdtvto.ir