به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : با حضور فلاح فرماندار ميبد ، خادمي بخشدار ندوشن ، دهقاني رئيس اداره منابع طبيعي موسوي شهردار و بابايي  عضو شورا جلسه اي در خصوص تكميل پارك جنگلي ندوشن در محل فرمانداري شهرستان ميبد تشكيل شد .

در اين جلسه فرماندار ميبد بر ضرورت تكميل اين پارك تاكيد نمودند .

در پايان جلسه مقرر گرديد : از طرف ارگانهاي ذيربط در خصوص تكميل پارك با جديت عمل شود .